STANOVY

občianskeho združenia
Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves

/úplné znenie ku dňu 21.8.2018/

Článok I.


Základné ustanovenia

1.1. Názov združenia v slovenskom jazyku: Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves /ďalej len "združenie"/
1.2. Oficiálna skratka v slovenskom jazyku: STK DNV
1.3. Sídlo združenia je: Pavla Horova 21, 841 08 Bratislava
1.4. Webové sídlo združenia: www.stkdnv.sk
1.5. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je právnická osoba, ktorá môže vo svojom
mene nadobúdať práva a povinnosti.
1.6. Združenie je športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe a zmene a doplnení iných zákonov /ďalej len "ZoŠ"/ a jeho činnosť ak má mať spôsobilosť
prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s ustanovením §
19 až 23 ZoŠ.
1.7. Združenie je založené na dobu neurčitú.
1.8. Združenie vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v súlade s právnym
poriadkom danej krajiny.
1.9. Združenie berie na vedomie a súhlasí s tým, že členstvom v SSTZ (Slovenský stolnotenisový zväz) ako
člen SSTZ prejavuje súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám stolnotenisového hnutia, ktoré sú
vyjadrené v predpisoch SSTZ, ITTF a ETTU ako aj rozhodnutiam ich orgánov vydaných v súlade s nimi
pokiaľ nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Článok II.

Právna povaha, cieľ, poslanie a činnosť združenia

2.1. Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov, dobrovoľným združením občanov bez rozdielu na národnosť, pohlavie,
rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
2.2. Cieľom združenia je najmä združovať osoby so záujmom o športovú činnosť - stolný tenis, rozvíjať túto
športovú aktivitu, podporovať účasť svojich členov a družstiev v súťažiach ako aj mimo súťažných
aktivitách. Cieľom združenia je aj činnosť smerujúca k naplňovaniu verejného záujmu v športe, a to
podpora a rozvoj športu mládeže, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života
obyvateľstva.
2.3. Poslaním združenia je najmä rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov
a osôb s príslušnosťou ku združeniu, podpora ich zdravia a aktívne využívanie voľného času. Združenie
presadzuje princípy demokracie a tolerancie.Strana 2
2.4. Za účelom naplnenia svojich cieľov a poslania združenia je predmetom jeho činnosti ďalej najmä:
a/ vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť
jednotlivcov alebo družstiev v súťaži,
b/ združuje fyzické osoby so záujmom o stolný tenis a rozvíja ich športové aktivity,
c/ finančne podporuje svojich členov a osoby s príslušnosťou ku združeniu podľa ZoŠ
d/ venuje sa špeciálnej športovej príprave a podpore deti a mládeže do ako aj nad 15 rokov,
e/ venuje sa športovej príprave telesne postihnutých občanov a finančne ich podporuje,
f/ podpora vzdelávania a zabezpečovania mediálnej propagácie svojej činnosti, najmä vydáva
propagačné a informačné materiály, knižné publikácie, zriaďuje internetovú stránku, propaguje
svoju činnosť prostredníctvom elektronických alebo tlačových médií, a pod./,
g/ spolupracuje s orgánmi verejnej a štátnej správy, tretím sektorom, fyzickými a právnickými
osobami, a to tak na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí,
h/ zabezpečuje a organizuje školenia, semináre a konferencie,
i/ organizuje aj iné ako športové stretnutia členov a osôb s príslušnosťou ku združeniu,
j/ zabezpečuje prípravu a účasť športovej reprezentácie športového klubu zloženej z jednotlivcov
- profesionálnych, talentovaných a amatérskych športovcov ako aj športovcov bez zmluvného
vzťahu a družstiev, a to tak v slovenských ako aj medzinárodných športových súťažiach,
k/ podporuje rozvoj stolného tenisu ako športu pre všetkých, za účelom zdravého spôsobu života
obyvateľstva Slovenskej republiky.
2.5. Za účelom naplnenia svojich cieľov a poslania, združenie ďalej najmä:
a/ reprezentuje záujmy členov a osôb s príslušnosťou ku združeniu v stolnotenisovom hnutí na
území Slovenskej republiky a vystupuje v mene týchto osôb na území Slovenskej republiky vo
vzťahu k štátu, samospráve, a iným právnickým osobám a fyzickým osobám,
b/ podieľa sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom
podnikania, pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na stolný tenis,
c/ rieši spory vo vnútri združenia .

Článok III.
Členstvo v združení, práva a povinnosti členov,

Osoby s príslušnosťou k združeniu
3.1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Predpokladom k podaniu žiadosti o členstvo je oboznámenie sa so
Stanovami združenia, súhlas so Stanovami, účelom a cieľmi združenia. Členstvo v iných organizáciách
alebo združeniach týmto nie je obmedzené. Na vznik členstva nie je právny nárok. Žiadosť o prijatie do
združenia sa podáva písomne predsedovi Združenia, ktorý o prijatí rozhodne do 30 kalendárnych dní od
prijatia žiadosti. Každú žiadosť o prijatie do Združenia musí predseda vopred prerokovať na schôdzi
Výkonného výboru. Obdobne sa postupuje v prípade potreby pozastavenia, respektíve zániku členstva.
O každej zmene v členskej základni sa vyhotoví osobitná zápisnica. Členstvo v združení je na dobu
neurčitú. Členom združenia môže byť len osoba, ktorá v deň rozhodnutia o prijatí za člena je registrovaná
v klube najmenej 2 roky, dovŕšila vek najmenej 18 rokov, nie je pozbavená spôsobilosti na právne úkony,
resp. nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.
3.2. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby - občania so záujmom o stolný tenis, ktoré majú záujem
podieľať sa na aktivitách združenia a zároveň participovať na vlastnom spoločenskom a športovom rozvoji
v oblasti stolného tenisu, ako napr.: športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí
vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť. Podmienkou vzniku členstva
je prehlásenie nového záujemcu, že pristupuje k prijatým Stanovám združenia a všetkým jeho vnútorným
predpisom, čím prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám združenia. Práva a povinnosti
členov môžu byť okrem týchto Stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia.Strana 3
3.3. Vzor prihlášky bude uverejnený na webovej stránke Združenia. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí za
člena oznámi žiadateľovi Predseda združenia písomne do 7 dní od prijatia rozhodnutia. Pokiaľ už nevznikla
skôr, vznikom členstva fyzickej osoby v Združení vzniká príslušnosť fyzickej osoby k združeniu ako
športovej organizácii podľa ZoŠ.
3.4. Ak sa združenie stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., vyberá v súlade s
§ 9 ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok, výšku ktorého určí Členská schôdza.
3.5. Združenie vytvára podmienky pre športovú činnosť aj pre fyzické osoby, ktoré nie sú členmi Združenia.
V takom prípade je Združenie oprávnené vyberať príspevok na činnosť Združenia, a to podľa zásad vo
výške ktoré určí Členská schôdza. Združenie vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou /§ 8 ods.
3 ZoŠ/. Zoznam osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia vedie Predseda.
Príspevky od takýchto osôb sú evidované v príručnej pokladni vedenej podľa zásad jednoduchej účtovnej
evidencie, ktorú vedie Predseda, alebo ním poverený pracovník.
3.6. Členstvo v združení zaniká:
a/ vystúpením /dňom doručenia písomného oznámenia Predsedovi združenia/,
b/ úmrtím člena,
c/ stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony člena,
d/ zánikom združenia,
e/ nezaplatením členského príspevku riadne a včas ani po výzve k uhradeniu záväzkov
f/ dňom prestupu alebo hosťovania hráča ako člena do iného klubu alebo dňom zrušenia
registrácie hráča,
g/ rozhodnutím Výkonného výboru podľa bodu 3. 1 o vylúčení najmä
g. 1/ z dôvodu porušenia povinností člena združenia a jeho vnútorných predpisov,
g. 2/ z dôvodu poškodzovania záujmov a dobrého mena združenia,
g. 3/ z dôvodu závažného disciplinárneho previnenia v rozpore s poslaním združenia,
g. 4/ z iných dôležitých dôvodov uvedených v rozhodnutí príslušného orgánu.
3.7. Pri zániku členstva je vylúčený člen povinný do 15 dní odovzdať združeniu všetky veci, ktoré mu boli ako
členovi združením zverené alebo zapožičané a v tej istej lehote si usporiadať všetky záväzky voči
združeniu. Vystúpenie člena zo združenia nezbavuje člena, ktorému členstvo zaniklo, povinnosti
vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo ostatným členom združenia.
3.8. Členstvo v združení je fyzickej osobe automaticky pozastavené nezaplatením členského príspevku
riadne a včas. Počas tejto doby člen združenia nie je oprávnený vykonávať a realizovať oprávnenia,
ktoré mu ako členovi prináležia.
3.9. Za závažné disciplinárne previnenia sa považuje najmä:
a/ porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu,
b/ manipulácia priebehu a výsledkov súťaží,
c/ jeho aktívna účasť na násilí a neviazanosť ako diváka v súvislosti s verejným športovým
podujatím,
d/ korupcia /prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia/ alebo športová korupcia, ktorej sa
dopustil člen, štatutárny orgán, iný funkcionár združenia alebo osoba s príslušnosťou ku
združeniu alebo iná osoba v prospech člena orgánu združenia,
e/ iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný
funkcionár členstva, alebo iná osoba v prospech člena orgánu združenia,
f/ dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti stanovenej predpismi združenia alebo
rozhodnutím príslušného orgánu združenia.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

4.1. Združenie, jeho orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám
vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne dbať na
dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
Združenie zabezpečuje v zmysle § 8 ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti
negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne
javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia.
4.2. Každý člen má právo:
a/ voliť a byť volený do orgánov združenia,
b/ zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách združenia, podávať podnety na ďalšiu činnosť,
c/ podávať pripomienky k činnosti združenia,
d/ zúčastňovať sa na činnosti a zasadnutí Členskej schôdze a hlasovať na Členskej schôdzi,
e/ byť informovaný o aktivitách a rozhodnutiach orgánov združenia,
f/ podieľať sa na príprave a realizácii projektov združenia,
g/ voliť a odvolávať Predsedu združenia a členov Výkonného výboru na Členskej schôdzi,
h/ hlasovať o určení členských príspevkov /členovia združenia/ a príspevkov na činnosť združenia
/osoby s príslušnosťou ku združeniu/ na príslušné časové obdobie a dátumu ich splatnosti,
i/ slobodne ukončiť členstvo.
4.3. Každý člen združenia je povinný najmä:
a/ dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Stanovy a vnútorné predpisy združenia,
b/ plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia,
c/ pravidelne platiť členský príspevok riadne a včas
d/ obhajovať záujmy združenia, pracovať v jeho prospech a aktívne sa zapájať do jeho činnosti,
e/ konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia, jeho členov
a osôb s príslušnosťou k združeniu,
f/ ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok V.
Orgány združenia

5.1. Orgánmi združenia sú:
a/ Členská schôdza,
b/ Výkonný výbor,
c/ Predseda združenia.
d/ Revízor
5.2. Orgánom združenia je i Kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v ZoŠ pre zariadenie funkcie
kontrolóra.
5.3. Združenie, ktoré je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinné vytvárať podmienky na nezávislý
výkon vnútornej kontroly.Strana 5
Článok VI.
Členská schôdza
6.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia a je tvorená všetkými jej členmi. Právo hlasovať na
Členskej schôdzi majú všetci právoplatne prijatí členovia, ktorí v deň jej konania neboli vylúčení zo
združenia alebo nemajú pozastavené členstvo.
6.2. Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva a vedie Predseda združenia najmenej jedenkrát do roka
a to najneskôr do 30.6. nasledujúceho roku po uzavretí predchádzajúceho účtovného obdobia.
Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám
oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem kalendárnych dní pred konaním
zasadnutia a to písomne, resp. e-mailom. V prípade podnetu najmenej 1/3 všetkých členov alebo
podnetu Výkonného výboru alebo Kontrolóra je Predseda združenia povinný zvolať mimoriadnu
Členskú schôdzu do 30 kalendárnych dní od prijatia podnetu.
6.3. Členovia sa zúčastňujú na Členskej schôdzi osobne. Zastúpenie člena na základe plnej moci na Členskej
schôdzi inou fyzickou osobou je možné len na základe úradne osvedčeného písomného plnomocenstva,
z ktorého je zrejmý rozsah udelenej plnej moci.
6.4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
oprávnených na schôdzi hlasovať. Pre platnosť uznesení Členskej schôdze sa vyžaduje schválenie
nadpolovičnou väčšinou /50% plus jeden hlas/ členov prítomných na zasadnutí s právom hlasovať, pokiaľ
zo Stanov nevyplýva inak /bod 6.6. Stanov/. O priebehu konania Členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica
v súlade so ZoŠ, ktorú združenie uchováva najmenej 6 rokov. Zápisnicu podpíše Predseda združenia a
zapisovateľ. Prílohou každej zápisnice je prezenčná listina, ktorá obsahuje meno, priezvisko a funkciu
všetkých osôb zúčastnených na zasadnutí. Každý člen združenia je oprávnený na členskej schôdzi
hlasovať má pri hlasovaní jeden hlas. Rozhodnutie Členskej schôdze nadobúda účinnosť jeho schválením,
ak nie je v rozhodnutí uvedené inak.
6.5. Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov:
a/ schvaľuje výšku členských príspevkov a príspevkov na činnosť združenia,
b/ schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia,
c/ schvaľuje plán činnosti a finančný rozpočet združenia,
d/ rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
e/ rozhoduje o zániku združenia a naložení s majetkom, menuje likvidátora,
f/ na návrh členov volí a odvoláva členov Výkonného výboru a revízora,
g/ rozhoduje o ďalších otázkach, v prípade že je to stanovené zákonom.
h/ zriaďuje podľa potreby komisiu ktorá zabezpečí na základe predchádzajúceho súhlasu
odpredaj likvidáciu nepotrebného majetku
i/ menuje kontrolóra podľa čl. 5.2.
6.6. Členská schôdza kvalifikovanou 2/3 väčšinou hlasov:
a/ schvaľuje stanovy a ich prípadné zmeny a doplnky,
b/ na návrh členov volí a odvoláva Predsedu združenia,
c/ rozhoduje o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZoŠ alebo obchodnej spoločnosti,
ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
d/ rozhoduje o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZoŠ
alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e/ rozhoduje o reorganizácii súťaží.

Článok VII.
Výkonný výbor

7.1. Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia. Je tvorený predsedom a štyrmi členmi, ktorých volí
Členská schôdza. Za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.
7.2. Výkonný výbor zasadá podľa potreby. Je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou na zasadnutí prítomných členov. V odôvodnených prípadoch
môže výbor k jednotlivým bodom prizvať tretie osoby aby podali svoje odborné stanovisko.
7.3. V prípade odstúpenia niektorého člena výkonného výboru alebo iného spôsobu zániku jeho funkcie
v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze Výkonný výbor do 30 dní vykoná zaradenie nového člena
tak, aby zostala zachovaná štruktúra členov výkonného výboru. Toto zaradenie je platné do najbližšieho
zasadnutia Členskej schôdze.
7.4. Výkonný výbor:
a/ riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi konaním Členskej schôdze,
b/ obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze,
c/ predkladá výročnú správu o činnosti združenia,
d/ schvaľuje vnútorné predpisy združenia.
e/ na prvom zasadnutí si interne rozdelí povinnosti, ako napr.: určí člena výboru pre styk
s verejnosťou, pokladníka, koordinátora účasti hráčov na športových podujatiach. /Za týmto
účelom môže spolupracovať s vybranými zákonnými zástupcami maloletých hráčov /, a pod.
f/ schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, v prípade ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia
1 000 EUR,

Článok VIII.
Predseda združenia

8.1. Predseda združenia vedie a zvoláva Členskú schôdzu a podpisuje jej rozhodnutia a uznesenia. Predseda
združenia je štatutárnym orgánom združenia a zastupuje združenie navonok, najmä vo vzťahu k štátnym
orgánom, orgánom verejnej správy a iným fyzickým a právnickým osobám, či a iným subjektom. Funkčné
obdobie predsedu je 5 rokov.
8.2. Predseda združenia ďalej najmä:
a/ zabezpečuje efektívne fungovanie združenia za účelom naplnenia poslania a cieľov ,
b/ rozhoduje o vzniku, zániku a pozastavení členstva v združení, po splnení podmienok v bode 3.1
c/ vedie zoznam členov združenia a osôb s príslušnosťou k združeniu podľa ZoŠ,
d/ realizuje rozhodnutia prijaté Výborom združenia a Členskou schôdzou,
e/ dohliada na činnosť športových odborníkov a osôb s príslušnosťou k združeniu,
f/ vykonáva všetky ďalšie právne úkony a rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach
týkajúcich sa Združenia, vrátane finančných, na základe predchádzajúceho rozhodnutia
príslušných orgánov Združenia
g/ vykonáva všetky úkony, ktorým ho poverila Členská schôdza alebo výkonný výbor
8.2. V prípade dlhodobej neprítomnosti Predsedu alebo nemožnosti vykonávať svoju funkciu /viac ako 6
mesiacov/ preberá jeho práva a povinnosti až do zvolenia nového Predsedu Výkonný výbor.

Článok IX.
Revízor

9.1. Revízor združenia skontroluje na konci roka finančné toky a svojim podpisom potvrdí, že finančné operácie
boli v súlade so stanovami klubu a schváleným rozpočtom. Funkčné obdobie revízora je 6 rokov.

9.2. Revízor nemôže byť členom výkonného výboru združenia.

Článok X.
Hospodárenie združenia,
príjmy a výdavky združenia

10.1. Hospodárenie s majetkom a hospodárska činnosť združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Majetok združenia môže byť použitý výlučne len na dosahovanie cieľov, poslania a činnosti, za
účelom ktorých je združenie založené.
10.2. Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok. Hospodárenie združenia za účtovné obdobie má byť v
zásade vyrovnané.
10.3. V prípade naplnenia zákonných podmienok, združenie zostaví výročnú správu a nechá ju overiť spolu s
ročnou účtovnou závierkou audítorom.
10.4. Združenie zriadi osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov v súlade s platnou legislatívou
ZoŠ. Združenie zriadi osobitný bankový účet na prijímanie prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe
v prípade, že platná legislatíva neumožňuje iné spôsoby zverejnenia vyúčtovania sponzorského. Na
základe rozhodnutia Členskej schôdze si Združenie založí bežný účet.
10.5. V prípade naplnenia zákonných podmienok, združenie zriadi a rozhodnutím Členskej schôdze obsadí
funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Po obsadení funkcie kontrolór postupuje
následne pri svojej činnosti v súlade s platnou legislatívou.
10.6. Finančné prostriedky združenia sú uložené na bankovom účte alebo v pokladni združenia. Príkazy
k platbám, výberom finančných prostriedkov alebo akékoľvek iné finančné operácie realizuje Predseda
združenia, ktorý môže touto činnosťou písomne splnomocniť aj niektorého člena Výkonného výboru.
Každý pohyb na účte a v pokladni bude zaznamenaný v účtovnej evidencii. Príjmy a výdavky z pokladne
budú evidované na číselne evidovaných dokladoch.
10.7. Činnosťou združenia sú aj aktivity združenia vykonávané v mene a na zodpovednosť združenia, ktorými
sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za
účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú
na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov /nákladov/ s nimi spojených.
10.8. Zdrojom majetku a príjmov združenia sú najmä:
a/ poplatky za registráciu a evidenciu členov združenia,
b/ poplatky za registráciu a evidenciu osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi
združenia podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,
c/ členské príspevky od členov združenia a príspevky na činnosť združenia od osôb s
príslušnosťou k združeniu,
d/ príspevky od iných občianskych združení,
e/ dary,
f/ výchovné za prestupy športovcov do iného športového klubu,
g/ príjmy zo štartovného na športové podujatia organizované združením,
h/ príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,
i/ príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia,
j/ príjmy zo zmlúv o reklame,
k/ príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, napr. z predaja, prenájmu,
l/ príjmy z inej zárobkovej činnosti združenia,
m/ podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. Zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
n/ sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe,
o/ príspevok od národného športového zväzu v stolnom tenise na podporu športovej aktivity
mimoriadne nadaných detí
p/ dotácie, subvencie, granty, príspevky z rozpočtu verejnej správy alebo z iných zdrojov,
r/ príspevok na národný športový projekt,
s/ príspevok na športový poukaz,
q/ iné príjmy združenia,Strana 8
10.9. Výdavky združenia, ktorými sa napĺňa poslanie a dosahujú ciele činnosti združenia, sú najmä výdavky:
a/ na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu,
b/ na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových súťažiach,
c/ na podporu a rozvoj stolného tenisu na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na
podporu a rozvoj stolného tenisu detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života,
d/ na zabezpečenie organizovania súťaží v stolnom tenise na území Slovenskej republiky a iných
so stolným tenisom súvisiacich podujatí,
e/ na profesionálnych športovcov na základe zmlúv podľa ZoŠ,
f/ výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa ZoŠ,
g/ na príspevky združenia talentovaným športovcom s príslušnosťou k združeniu podľa ZoŠ,
h/ na príspevky združenia aktívnym športovcom s príslušnosťou k združeniu podľa ZoŠ,
i/ na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa ZoŠ,
j/ na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii
priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z
medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa ZoŠ,
k/ na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia vrátane
následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia,
l/ iné výdavky združenia v súlade s platnými predpismi ako /napr. náklady na cestovné, stravné,
ubytovanie a pod,.

Článok XI.
Označenie a symboly združenia

11.1. Združenie je pri svojej činnosti oprávnené používať označenia a symboly, ktoré ho identifikujú, napr.
na rôznych podujatiach, a to v súlade s právnou povahou, cieľmi, poslaním a činnosťou združenia.

Článok XII.
Zrušenie a zánik združenia

12.1. Združenie zaniká:
a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR alebo súdu o jeho rozpustení.
12.2. O dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením rozhoduje Členská schôdza 2/3 väčšinou
všetkých členov oprávnených na nej hlasovať.
12.3. V prípade zániku združenia podľa bodu 11.1. písm. a/ Stanov najvyšší orgán združenia určí likvidátora
združenia. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
12.4. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu, Členská schôdza vymenuje likvidátora, ktorý vykoná
právne a majetkové vysporiadanie združenia a zabezpečí likvidáciu majetku a ukončenie jeho činnosti. V
prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva,
pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak Členská
schôdza nerozhodne inak. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia
a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze. Pri likvidácii združenia sa najskôr
prednostne uhradia všetky záväzky združenia.
12.5. Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie. Pri likvidácii
združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1. Najvyšším predpisom združenia sú Stanovy. Orgány združenia v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na
základe Stanov vydávajú vnútorné predpisy, ktoré musia byť v súlade so Stanovami združenia ako aj
s platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nie sú ustanovenia týchto stanov bližšie špecifikované vo
všeobecne-záväzných právnych predpisoch,podáva ich výklad Výkonný výbor.
13.2. Pokiaľ z týchto Stanov alebo zákona či iných všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva niečo
iné, všetky orgány združenia sú volené na obdobie šiestich rokov. Funkčné obdobie Kontrolóra je
najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu.
13.3. Tieto Stanovy boli prerokované a schválené Členskou schôdzou združenia zo dňa 21.8.2018 a
nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.
13.4. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Stanov zároveň strácajú platnosť doterajšie stanovy klubu vrátane
všetkých dodatkov a ich doplnení ako aj všetky vnútorné predpisy združenia, ktoré sú v rozpore s týmito
Stanovami.
13.5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky týchto Stanov môžu byť prijaté len formou písomných dodatkov
schválených príslušným orgánom alebo prijatím ich nového úplného znenia. Budúce zmeny týchto
Stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Členskou schôdzou, ak tento orgán nerozhodne o
neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny Stanov.
13.6. Na právne vzťahy neupravené týmito Stanovami sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a zmene a doplnení iných zákonov , Stanov slovenského stolnotenisového zväzu ako aj ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.
13.7. Zmenu stanov oznámi Predseda združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich
schválenia.
V Bratislave dňa 21.8.2018


© 2022 Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky